Αιτιάσεις

Υποβολή Αιτιάσεων (Παραπόνων)

Η εταιρεία μας επιθυμεί να βρίσκετε πάντα στο πλευρό του πελάτη αλλά και του συνεργάτη της. Γι αυτό το λόγο προσδοκόμου και επιδιώκουμε με άριστη συνεργασία. Ακούμε τα παράπονα σας και επιθυμούμε να δίνουμε άμεσες, αμερόληπτες και αντικειμενικές λύσεις.

Αν όμως έχετε καποιο παράπονο (αιτίαση) την οποία θα θέλατε να θέσετε υπ’ όψιν μας κι να μας ζητήσατε να το εξετάσουμε και να το επιλύσουμε, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, αλλά και με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, η οποία διασφαλίζει την αμερόληπτη, ουσιαστικής και αντικειμενική διερεύνηση και επίλυση –όπου δυνατόν- των αιτιάσεων σας.

Η εταιρεία μας έχει ορίσει Αρμόδιο για την υποβολή των αιτιάσεων την κα Ελένη Αγάθου, e-mail: [email protected], τηλ. 2141008104, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69, Τ.Κ. 11745 Αθήνα.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αιτίαση σας συμπληρώνοντας το έντυπο Φόρμα Υποβολής Αιτίασης (Παραπόνου) και αποστέλλοντας το:

  1. Με e-mail στο [email protected]
  2. Ταχυδρομικά στην εταιρίας μας, Λ.Συγγρού 69, Τ.Κ. 11745 Αθήνα, υπ’ όψιν κας Αγάθου Καλλιθέα

Η εταιρεία μας εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα σας γνωστοποιήσει για το πρόσωπο που θα χειριστεί την αιτίαση σας. Το πρόσωπο αυτό θα οριστεί προκειμένου να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση συμφερόντων και είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Το ίδιο αυτό πρόσωπο θα επικοινωνήσει μαζί σας αν χρειαστεί να μας προσκομίσατε συμπληρωματικά έγγραφα ή να μας χορηγήσετε επιπλέον πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση μην διστάσετε για οποιοδήποτε ερώτημα σας ή πληροφορία που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό και αφού προβούμε σε ενδελεχή και αντικειμενικό έλεγχο της αιτίασης σας και λάβουμε και εξηγήσεις από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση την απάντηση μας θα την λάβετε εντός των επομένων πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασής σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

Καταγγελίες & Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος – Πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr/ Τηλ.:210 3205223, [email protected]) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης και Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που τυχόν προκύψουν και πιο συγκεκριμένα:

Eάν ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλλει ένα παράπονο που αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πλατφόρμα ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωσ με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην διεύθυνση http//www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html και στο κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 2013/11/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421).

Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

  1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, , e-mail: [email protected] ): Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. – Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελιών διαθέσιμες στον ιστότοπο: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html  Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας) και τις και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Πληροφορίες εδώ: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/announce/2018-01-25.Letter-EFD.pdf
    Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://hobis.gr/
  2. Το Κέντρο Εναλλακτικής Επίσης Διαφορών – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. https://www.adrpoint.gr Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon/
  3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. https://startadr.org