Λογιστές & Ορκωτοί Ελεγκτές

Ένα από τα πολλά επαγγέλματα στο οποίο παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση ζήτησης επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι το επάγγελμα του λογιστή.
Αιτίες προφανής είναι η σημαντική αύξηση των εργασιών και των απαιτήσεων του επαγγέλματος, κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές .
Ασφαλισμένος είναι ο εκάστοτε λογιστής-φοροτεχνικός εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας καθώς και λογιστικά ή φοροτεχνικά γραφεία.

Ενδεικτικές καλύψεις:
Ø Αμιγώς οικονομικές ζημίες που παρέχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζομένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την δραστηριότητα του , η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου
Ø Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η εταιρεία.
Ø Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με την συγκατάθεση της εταιρείας για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση, απαίτηση, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν, συμπεριλαμβανόμενου και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης
Ø Απώλεια εγγράφων
Ø Απιστία υπαλλήλων
Ø Δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμιση
Ø Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
Ø Έξοδα παρουσίας ενώπιων δικαστηρίων
Ø Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Ø Λάθη σε συμβάσεις
Ø Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Ø Παραβίαση καθήκοντος & απορρήτου
Ø Απαιτήσεις που απορρέουν ή αποδίδονται στην μη τήρηση προθεσμιών εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρεί επαρκές σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης χρονοδιαγράμματος, υποχρεώσεων και τήρηση προθεσμιών
Ø Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από την βασιμότητα της κατηγορίας
Ø Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
Ø Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
Ø Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

.