Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί

Η καινοτομία και η πολυπλοκότητα είναι ένα γεγονός ‘όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, η δημιουργία κατάλληλων προϊόντων που να καλύπτουν τις ανάγκες των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών ποικίλων ειδικοτήτων καθίσταται απαραίτητη. Μπορούμε λοιπόν να στραφούμε σε πλήρη ασφαλιστικά προϊόντα που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Ορισμένες από τις καλύψεις που θα παρέχουμε:

  • Αποζημίωση για τις αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την ομαλή άσκηση του επαγγέλματος
  • Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, εξαιτίας δυσφήμισης ή συκοφαντίας
  • Απώλεια εγγράφων
  • Έξοδα παρουσίας σε έρευνες
  • Αποζημίωση για απαιτήσεις που έχουν σχέση με παράβαση καθήκοντος εξειδικευμένου σχεδιαστή
  • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων

.