Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Οι ευθύνες που έχουν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι αρκετά σημαντικές στις μέρες μας, καθώς μια λάθος συμβουλή ή ένα λάθος στον στρατηγικό σχεδιασμό ή σε θέματα ανθρωπίνων πόρων είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές βλάβες στον πελάτη. Η ασφάλιση των στελεχών αυτών με συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης καθίσταται αναγκαία.

Ορισμένες από τις καλύψεις που θα παρέχουμε

  • Αποζημιώσεις για απαιτήσεις τρίτων που θα προκύψουν από αμελή ή λανθασμένη άσκηση του επαγγέλματος
  • Απώλεια εγγράφων
  • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
  • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση καθήκοντος ή και παράβαση απορρήτου
  • Εκτεταμένη περίοδο γνωστοποίησης απαιτήσεων

.