Δικηγόροι

Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένας κλάδος που χρειάζεται ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας έναντι πραγματικών η επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών.
Μπορούμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους αλλά και σε νομικές εταιρίες ή δικηγορικά γραφεία παρέχοντας τουs ασφαλιστικές λύσεις.

Ενδεικτικές καλύψεις:
Ø Αμιγώς οικονομικές ζημίες που παρέχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζομένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την δραστηριότητα του , η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου
Ø Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η εταιρεία.
Ø Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με την συγκατάθεση της εταιρείας για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση, απαίτηση, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν, συμπεριλαμβανόμενα και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης
Ø Απώλεια εγγράφων
Ø Απιστία υπαλλήλων
Ø Δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμιση
Ø Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
Ø Έξοδα παρουσίας ενώπιων δικαστηρίων
Ø Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Ø Λάθη σε συμβάσεις
Ø Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Ø Παραβίαση καθήκοντος & απορρήτου

.