Εταιρείες Διαφήμισης και Επικοινωνίας

Οι εταιρίες διαφήμισης και επικοινωνίας πολλές φορές λόγω της φύσης των εργασιών τους, μπορεί να υποστούν πολύ σοβαρές οικονομικές απώλειες από τρίτους λόγω κάποιου λάθους ή παράλειψής τους. Υπάρχουν πολλά είδη εταιριών που μπορούμε να καλύψουμε όπως:

 • Τηλεοπτικοί Σταθμοί
 • Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
 • Διαφημιστικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Παραγωγής
 • Εφημερίδες
 • Περιοδικά
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Εκτυπωτικές εταιρίες
 • Εταιρίες Γραφικών Τεχνών
 • Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων
 • Εταιρίες Έρευνας Αγοράς
 • Επαγγελματικές Ευθύνες
 • Εταιρίες Marketing

Ορισμένες από τις καλύψεις που θα παρέχουμε:

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν απο την αμελή άσκηση επαγγέλματος
 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης και συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβασης καθήκοντος / παράβαση απορρήτου
 • Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις / ενέργειες υπαλλήλων
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Απώλεια εγγράφων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων

.