Φαρμακοποιοί

Όσον αφορά τα φαρμακεία, μπορεί να δοθεί συνδυαστική κάλυψη τόσο με γενική αστική ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του φαρμακείου , όσο και κάλυψη για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς τους που προκύπτει από την εκτέλεση ιατρικών συνταγών και την παρασκευή ιδιοσυσκευασμάτων.

.