Υποχρεωτική προσυμβατική ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COVER INSURANCE AGENTS A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69, Τ.Κ. 117 45, με Α.Φ.Μ. 093261380 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 068493403000, τηλ. επικοινωνίας  2141008100, είναι εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου 6322 και εταιρεία Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου 1034.

Τα στοιχεία αυτά, μπορείτε να εξακριβώσετε μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του ά.19 του ν.4583/2018, http://insuranceregistry.uhc.gr/Display_agent/index/68493403000.

Η Εταιρεία μας, με τις ανωτέρω ιδιότητες της, εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παροχή Συμβουλών

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλή στον υποψήφιο πελάτη και  προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελάτης. Η εταιρεία μας φροντίζει προκειμένου το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Για το λόγο αυτό επεξηγούμε στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση οφείλει να εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας με την ιδιότητα της του Ασφαλιστικού Πράκτορα ασκεί υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ενεργώντας για λογαριασμό και στο όνομα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Διανέμουμε τα προϊόντα περισσότερων -και όχι μίας μόνο- ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητα της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το σύνολο των νομίμως λειτουργούντων στην Ελληνική Επικράτεια ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου https://cover-insurance.gr/company/cooperating-companies/

Τρόπος Αμοιβής- Είσπραξη Ασφαλίστρων

Η αμοιβή της εταιρείας συνίσταται σε προμήθεια, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Αμειβόμαστε αποκλειστικά και μόνο από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στις Ασφαλίσεις Κατά Ζωής η εταιρεία μας δεν έχει εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται απ’ ευθείας από τον πελάτη στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Στις Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών η εταιρεία μας έχει εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από όλες τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχείρησης. Η εταιρεία μας εισπράττει τα ασφάλιστρα από τον πελάτη για λογαριασμό των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κλάδοι Ασφάλισης

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης (κατά ζημιών, κατά ζωής) και διαμεσολαβεί σε όλα τα προϊόντα που παρέχουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας δεν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Λοιπές Πληροφορίες του άρθρου 29 του ν.4583/2018

Η εταιρεία μας δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,

Καμία ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας μας.

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Η εταιρεία μας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, αλλά και με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, η οποία διασφαλίζει την αμερόληπτη, ουσιαστικής και αντικειμενική διερεύνηση και επίλυση –όπου δυνατόν- των αιτιάσεων σας, σύμφωνα με το ν.4583/2018, την υπ’αριθμ.89/2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην Εταιρεία από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών μας. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις αιτιάσεις οι αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων

Η εταιρεία μας έχει ορίσει Αρμόδιο για την υποβολή των αιτιάσεων την κα Ελένη Αγάθου, e-mail: [email protected], τηλ. 2141008104, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69, Τ.Κ. 11745 Αθήνα.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αιτίαση σας συμπληρώνοντας το έντυπο Φόρμα Υποβολής Αιτίασης (Παραπόνου), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ και αποστέλλοντας το :

  • Με e-mail στο [email protected]
  • Ταχυδρομικά στην εταιρίας μας, Λ.Συγγρού 69, Τ.Κ. 11745 Αθήνα, υπ’ όψιν κας Αγάθου Καλλιθέα

Η εταιρεία μας εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα σας γνωστοποιήσει για το πρόσωπο που θα χειριστεί την αιτίαση σας. Το πρόσωπο αυτό θα οριστεί προκειμένου να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση συμφερόντων και είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Το ίδιο αυτό πρόσωπο θα επικοινωνήσει μαζί σας αν χρειαστεί να μας προσκομίσατε συμπληρωματικά έγγραφα ή να μας χορηγήσετε επιπλέον πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση μην διστάσετε για οποιοδήποτε ερώτημα σας ή πληροφορία που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό και αφού προβούμε σε ενδελεχή και αντικειμενικό έλεγχο της αιτίασης σας και λάβουμε και εξηγήσεις από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση την απάντηση μας θα την λάβετε εντός των επομένων πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασής σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

Καταγγελίες & Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος – Πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr/ Τηλ.:210 3205223, [email protected]) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης και Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που τυχόν προκύψουν και πιο συγκεκριμένα:

Eάν ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλλει ένα παράπονο που αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πλατφόρμα ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωσ με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην διεύθυνση http//www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html και στο κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 2013/11/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421).

Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

  • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, , e-mail: [email protected] ): Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. – Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελιών διαθέσιμες στον ιστότοπο: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html  Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας) και τις και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Πληροφορίες εδώ: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/announce/2018-01-25.Letter-EFD.pdf
  • Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://hobis.gr/
  • Το Κέντρο Εναλλακτικής Επίσης Διαφορών – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. https://www.adrpoint.gr Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon/
  • Το Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. https://startadr.org

Δικαίωμα Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 5 και 6 του ν.2496/1997, ο λήπτης της ασφάλισης έχει τα εξής δικαιώματα:

1ον Δικαίωμα εναντίωσης: α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο του ασφαλιστήριου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση. β) εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημέρων από την παράδοση του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση i) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλισης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ.1 του ν.4364/2016 ii) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, μνημονεύοντας τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντας τους μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη, η σύμβαση ισχύει αναδρομικά, από το χρόνο της σύναψής της.

2ον Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης

Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης είναι έγγραφες και παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το ασφαλιστικό προϊόν ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή αν έχει πληρωθεί σχετικό ασφάλισμα (αποζημίωση).