Ενημέρωση για τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να ενημερωθεί ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την Εταιρία με την επωνυμία «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COVER INSURANCE AGENTS A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69 κατ’ εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016.

Η Εταιρεία μας «COVER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69 (Α.Φ.Μ. 093261380, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 068493403000  τηλ. 2141008100 [email protected] ) συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται .

Η Εταιρεία έχει διορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679,  τον κ. Ιωάννη Κιούκ (τηλ.2141008201 [email protected]).

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας μας ως μεσίτη ασφαλίσεων και συγκεκριμένα: Ο σκοπός της επεξεργασία δεδομένων είναι η εταιρεία μας κατ’ εντολή του υποκειμένου να τον φέρει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείας, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Αναγκών, στην αίτηση ασφάλισής, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το υποκείμενο έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο , έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζομένων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα ΤαυτοποίησηςΠ.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
Β. Δεδομένα ΕπικοινωνίαςΠ.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
Γ. Δεδομένα ΠληρωμήςΠ.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί , χρεωστικέ/πιστωτικές  και λοιπές κάρτες
Δ. Δεδομένα ΑσφάλισηςΔεδομένα απαραίτητα για την σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ( π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, ιατρικοί φάκελοι, ασφαλιστικά βιβλιάρια, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history)
Ε. Δεδομένα ΔιακανονισμούΔεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία.

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.

 Το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή του.

Επίσης το υποκείμενο έχει τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) . Συγκεκριμένα:

  • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.
  • Δικαιούται να ζητήσει διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων του.
  • Δικαιούται να ζητά την διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούται να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αμφισβητεί την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος,  έγγραφης αίτησης στην Εταιρία  στο [email protected] ή στα γραφεία της εταιρείας μας επί της Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69-Αθήνα. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε τόσο στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας όσο και στα γραφεία μας.

Η Εταιρεία μας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απαντήσεις μας σε όλα σας τα αιτήματα δίδονται ατελώς. Σε περίπτωση που ζητήσετε πλέον του ενός (1) αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, ενδέχεται να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Πριν την επιβολή η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό του τέλους.

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας κ. Ιωάννη Κιούκα (e-mail [email protected], τηλ. 2141008201), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr ). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρων για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.