Επαγγελματικοί Κίνδυνοι

Η ασφάλεια επιχειρήσεων απευθύνεται σε όσους έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές και σε όλους όσους αντλούν εισοδήματα από τον προς ασφάλιση χώρο.

Η ασφάλεια επιχειρήσεων ποικίλει και είναι ανάλογη της φύσης της επιχείρησης. Έναντι ενός χαμηλού ασφαλίστρου (το οποίο περνιέται στα έξοδα) εξασφαλίζετε την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, έναντι των καθημερινών κινδύνων που είναι εκτεθειμένη.

Ασφαλίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και τυχόν βελτιώσεις που έχουν γίνει στο κτίριο. Ασφαλίζουμε με τις υψηλότερες καλύψεις και το χαμηλότερο κόστος, τον πάγιο εξοπλισμό που έχει ο προς ασφάλιση χώρος (γραφείο, Η/Υ, ταμειακές μηχανές, τυχόν μηχανήματα κλπ) και τέλος ασφαλίζουμε το περιεχόμενο της επιχείρησης, τα εμπορεύματα ή τις πρώτες ύλες.

Οι πιθανοί κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι:

Ζημιές από φωτιά, κεραυνό, ζημιές πυρόσβεσης, καπνό, ευρεία έκρηξη

Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες, πολιτικές ταραχές & κακόβουλες ενέργειες

Ζημιές από πλημμύρα καταιγίδα χιόνι & θραύση σωληνώσεων

Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος η πτώση αεροσκαφών

Ζημιές από καθίζηση κατολίσθηση

Ζημιές από βραχυκύκλωμα Κλοπή περιεχομένου & κάλυψη

Ζημιών κλέπτη Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές

Θραύση Κρυστάλλων η βιτρινών

Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης

Ζημιές στην φωτεινή επιγραφή

Έξοδα εκκαθάρισης εδάφους

Έξοδα μελέτης Μηχανικού

Απώλεια ενοικίων (για Ιδιοκτήτες)

Κάλυψη πάγιων επαγγελματικών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών

Κάλυψη Ληστείας Ταμείου

Κάλυψη του σεισμού

Άμεση Τεχνική Βοήθεια αποκατάστασης ζημιών

Οι «σύνθετοι», εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Η συσσώρευση μεγάλων αξίων καθώς και η ίδια ή φύση των βασικών εργασιών που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα υπαγορεύουν για κάθε προτεινόμενο κίνδυνο ξεχωριστή προσέγγιση.

Η εταιρία COVER INSURANCE με εμπειρία άνω των 40 ετών στην ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων μπορεί να εξασφαλίσει το βέλτιστο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλίστρου προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.